Статии филтрирани по дата: Четвъртък, 06 Януари 2022
З А П О В Е Д
№ 1697/23.11.2021 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 2, т.3 и т.7  от Закона за закрила и развитие на културата, Споразумението между Община Разград и Съюза на българските писатели за учредяване на Национална награда за драматургия на името на Антон Страшимиров, чл. 17 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград и по повод предстоящата 150 годишнина от рождението на Антон Страшимиров,

З А П О В Я Д В А М:

  1. Да се проведе Национален литературен конкурс за драматургия за наградата „Антон Страшимиров“
  2. До участие в конкурса се допускат творби на живи автори в областта на драматургията (трагедия, комедия, сатира и други), които следва да отговарят на следните изисквания:
  • произведение да не е поставено на българска сцена до обявяването на конкурса;
  • Авторът му да даде съгласие за безвъзмездно предоставяне на правото, произведението да бъде поставено на сцената на Театрално-музикален център Разград - Драматичен театър „Антон Страшимиров“ и включено в неговия репертоар.
  1. Срок за подаване на творбите: 05. 2022г.  на хартиен носител в 5 екземпляра на адрес: гр. Разград, ПК 7200, бул. „Бели Лом“ 37А, за Община Разград,  отдел „Култура, религиозни и младежки дейности“.
  2. Определям комисия/жури в състав: Председател и 4 члена, определени на квотен принцип – по двама представители на Община Разград и Съюза на българските писатели.
  3. За председател на комисията/журито определям Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели.
  4. Възлагам на председателя на комисията/журито до 20.04.2022 г. да изработи методика за оценяване на творбите.
  5. Наградата да се връчи през месец май 2022 г. на специална церемония по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
  6. Наградата да се състои от почетен плакет, грамота и парична сума в размер на 5 000 лв.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на Община Разград, на сайта на Съюза на българските писатели, както и на сайта на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, във вестник „Словото днес“ (орган на СБП) и в местни средства за информация в Разград.

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД:  /ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ/

 

 

https://www.razgrad.bg/component/k2/1697-lk

 

 

 

 

Публикувана в Архив
UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb